facebook

Temas

Efectos do ruído na saúde

30/05/2022 · Saúde

O ruído afecta á saúde das persoas e deteriora a súa calidade de vida. A exposición a altos niveis de ruído conleva principalmente efectos fisiolóxicos que se relacionan directamente con alteracións no oído, como a perda auditiva, pero hai máis. 

Os efectos na saúde poden ir desde a xordeira ou hipoacusia debido a exposicións prolongadas a altos niveis de ruído ata efectos psicolóxicos producidos por niveis de ruído moderados e constantes.

Efectos do ruído na saúde

  • Efectos auditivos:


• Xordeira profesional ( Hipoacusia).

• Nódulos das cordas vocais por mor dos esforzos sostidos da voz por motivos profesionais.

  • Efectos extraauditivos:


• Efectos Fisiolóxicos: afectan ao SNC- SNA.

• Aumento ritmo cardíaco.

• Vasoconstricción. ou Aceleración ritmo respiratorio.

• Diminución da actividade dos órganos dixestivos.

• Redución da actividade cerebral.

• Xordeira conxénita do feto

• Efectos psicolóxicos

• Insomnio ou Alteración do comportamento.

• Aumento agresividade.

• Aumento na irritabilidade.

  • Interferencias coa actividade:


• Dificultade na concentración.

• Diminución da atención.

• Diminución no rendemento

• Interferencias na comunicación.

Intensidade sonora na exposición laboral

Para limitar a exposición laboral a ruído o RD 286/2006 establece valores de referencia de intensidade sonora nos lugares de traballo.

Efectos do ruído na saúde - Imagen 1

Para a aplicación dos niveis de referencia nos postos de traballo deberase considerar a atenuación dos protectores auditivos.

Recoméndase que en laboratorios ou lugares de traballo o nivel de intensidade sonora non sexa superior a 85 decibeis, aínda que existen outros factores como a frecuencia ou a repetitividad que poden afectar o confort acústico.

 Factores que afectan á intensidade sonora recibida: 

• Duración e frecuencia da tarefa realizada.

• Características do ruído (frecuencia, repetitividad…).

• Condicións do local de traballo (materiais das superficies, disposición do mobiliario…).

Medidas preventivas para a saúde auditiva no posto de traballo


• Adquirir equipos de traballo que xeren baixos niveis de ruído.

• Establecer un programa de mantemento preventivo dos equipos con carácter periódico.

• Uso obrigatorio de EPI´ s, cando sexa necesario

• Limitar tempos de exposición.

• Limitar o número de traballadores expostos.

• Deseñar adecuadamente o posto de traballo.

• Situar os equipos ruidosos en estancias independentes.

• Afastar as fontes con maiores niveis de ruído dos postos de traballo. • Instalar apantallamientos e cerramentos acústicos.

• Utilizar equipos de protección individual, orelleiras e tapóns, que cumpran a norma UNE EN 352-1 e 352-2, respectivamente.

A protección auditiva individualizada é sempre a mellor opción


A protección auditiva durante a xornada laboral (e fóra dela)/dela) sempre que un se expoña a ruídos de intensidades consideradas daniñas debe ser INDISPENSABLE.

Importante tamén non exceder o Tempo de Exposición coa fonte sonora; é dicir, aínda que un ruído de 120 dBs é máis forte que uno de 110 dBs, este último pode chegar a ser igual de prexudicial para a nosa saúde se, aínda usando protectores auditivos, non respectamos o tempo máximo de “contacto” con esa fonte sonora.

A protección auditiva individualizada, é dicir, feita a medida do oído do traballador resulta ser a mellor opción en canto a:

  • Aumenta a oclusión do conduto, é dicir, ten maior efecto illando sons.
  • Pódese permitir o paso unicamente das frecuencias comúns na voz humana para evitar un taponamento 100% e así poder comunicarse con outras persoas na contorna de traballo.
  • Favorece un mellora axuste do EPI no oído, evitando que este caia ou se mova e xere rozamentos ou molestias.
  • Maior hixiene: cada tapón individualizado é como unha pegada dactilar evita que un mesmo tapón poida ser usado por diferentes persoas.

Unha personalización de tapóns de protección acústica debe ir acompañada dunha revisión auditiva previa á elaboración dos EPI; revisión na cal se fará como mínimo: otoscopia, audiometría tonal aérea e ósea, logoaudiometría. Hoxe en día o uso da tecnoloxía de impresión 3D favorece a elaboración dos EPIs cun grao óptimo de axuste para o cliente.

¡Compártelo!